Tietoa Pohjois-Pohjanmaan koulutuksen ja työelämän segregaation tilasta


Segregaation tila Pohjois-Pohjanmaalla -projektissa selvitetään alueelle tyypillisen segregaation tunnuspiirteitä koulutuksessa ja työelämässä sekä hyviä käytäntöjä segregaation lieventämiseen.

Projektin peruslähtökohtana on sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen koulutuksessa sekä työelämässä. Sergegaatiota tarkastellaan sukupuolen, iän ja etnisyyden näkökulmista.

Projektissa selvitetään segregaation tämänhetkistä tilaa ja erityispiirteitä Pohjois-Pohjanmaalla kolmen raportin avulla. Raportit tarkastelevat alueen koulutuksen ja työelämän segregaatiota sekä hyviä käytäntöjä segregaation lieventämiseksi. Raporttien avulla esitetään ratkaisuja alueelle tyypillisen segregaation lieventämiseen.

Projektin kohderyhmät ovat Pohjois-Pohjanmaan koulutus- ja työelämän organisaatiot ja siellä erityisesti oppilaitosten ammatinvalinnan ohjaajat sekä työpaikkojen henkilöstön rekrytoijat, jotka pystyvät omalla toiminnallaan lieventämään segragaatiota muun muassa raporteissa havaituissa erityisissä ongelmakohdissa.

Projektin tulokset


Projektin aikana tuotetaan kolme raporttia maakunnan segregaatioon liittyen. Raporteissa hyödynnetään aluetta käsittelevää tilastotietoa, jonka avulla kuvataan koulutuksen ja työelämän segregaation tämänhetkistä tilaa Pohjois-Pohjanmaalla. Raportit käsittelevät oppivelvollisuuden päättäneitä yli 16-vuotiaita työikäisiä ihmisiä. Raporteissa huomioidaan sukupuoli- ja yhdenvertaisuusnäkökulmat.

1. Koulutuksen segregaatio
Raportissa selvitetään Pohjois-Pohjanmaan koulutusrakenteen erityispiirteitä, koulutusprofiilia ja mahdollisia solmukohtia segregaation näkökulmasta. Raportissa tarkastellaan muun muassa mille koulutusaloille naiset ja miehet ovat sijoittuneet sekä miten he ovat jakautuneet koulutussektoreittain.

2. Työelämän segregaatio
Toisessa raportissa tarkastellaan Pohjois-Pohjanmaan työelämän rakenteita segregaation näkökulmasta. Raportissa selvitetään alueen työelämän segregaatiota ja sen erityispiirteitä tarkastelemalla muun muassa maakunnan työllisyysrakennetta työnantajasektorien, toimialojen ja työllisyysasteen kautta.

3. Hyviä käytäntöjä segregaation lieventämiseen
Kolmannessa raportissa selvitetään hyviä käytäntöjä Pohjois-Pohjanmaan koulutuksen ja työelämän segregaation lieventämiseen. Näitä etsitään kahden ensimmäisen raportin tuottamien tietojen suunnassa. Raportissa segregaation lieventämisen hyviä käytäntöjä selvitetään kansallisten ja kansainvälisten aiempien tutkimusten avulla.


Projektin tulosten hyödynnettävyys


Projektissa tuotetut raportit lisäävät tietoa Pohjois-Pohjanmaalle tyypillisestä segregaatiosta ja toimenpiteistä, joilla koulutuksen ja työelämän segragaatiota voitaisiin lieventää.

Projektin raporttien tuloksia ja hyviä käytäntöjä voivat hyödyntää Pohjois-Pohjanmaan eri organisaatiot, kuten työpaikkojen henkilöstön rekrytoijat, alueen oppilaitosten ammatinvalinnan ohjaajat sekä perusopetuksen opinto-ohjaajat.

Projektin tuloksia voidaan hyödyntää myös opettajankoulutuksessa, erityisesti kurssien yhteydessä, joissa käsitellään koulutusta yhteiskunnallisessa kontekstissa. Projektin tuloksia voidaan lisäksi hyödyntää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta perusopetuksessa käsittelevässä opettajien täydennyskoulutuksessa.

Projektin tuottama tieto luo lisäksi pohjaa alueen segregaation purkamiseen liittyvään työhön tulevaisuudessa. Projekti hyödyttää laajemmin myös koko Pohjois-Suomen alueellista kehittämistä sekä yliopiston ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä sekä hankevalmisteluja ja -yhteistyötä.